Dokumenty Stowarzyszenia

Deklaracja Członka Stowarzyszenia / wzór
Ja, niżej podpisany/a:
deklaruję członkostwo w Charytatywnym Stowarzyszeniu „Nie Jesteś Sam” i zobowiązuję się w szczególności do:
– realizowania na co dzień idei trzeźwości w społeczeństwie,
– przestrzegania założeń Statutu Stowarzyszenia i jego postanowień,
– wykonywania sumiennie uchwał władz Stowarzyszenia,
– regularnego opłacania składek członkowskich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych ze statutową działalnością stowarzyszenia.

******

SKŁADKI NA STOWARZYSZENIE PROSIMY WPŁACAĆ PO ZAJĘCIACH KLUBOWYCH W PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA ORAZ PO WARSZTATACH W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY

******

STATUT 

CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU, OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM ORAZ OFIAROM PRZEMOCY „NIE JESTEŚ SAM”

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie Jesteś Sam”, zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie używa skróconej nazwy:

Stowarzyszenie – Nie Jesteś Sam”

oraz może używać wyróżniającego go znaku graficznego.

§ 2.

Stowarzyszenie jest powołane do niesienia wszechstronnej pomocy chorym uzależnionym, osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy – ludzi dobrej woli.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, trwałym, samorządowym o charakterze nie zarobkowym.

Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 3.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Legnica. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i pokrewnym zakresie działania.

5. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Stowarzyszenia lub których działalność zasługuje na szczególne uznanie w kontekście celów Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 4.

Celem stowarzyszenia jest niesienie wszelkiej pomocy chorym uzależnionym, leczonym, osobom współuzależnionym oraz ofiarom przemocy, a w szczególności:

a) działalność charytatywna,

b) przeciwdziałanie patologiom społecznym,

c) promocja i ochrona zdrowia,

d) pomoc społeczna.

§ 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

1. Organizuje nowe formy kontaktu terapeutycznego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, terapeutycznych, dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych lub rehabilitacyjnych.

3. Umożliwia chorym nawiązywanie różnych kontaktów spoza środowiska patologicznego poprzez organizowanie warsztatów terapeutycznych oraz innych form aktywizacji społecznej.

4. Szerzenie informacji w różnych grupach społecznych, celem uwrażliwienia ludzi na problemy chorych uzależnionych od alkoholu (seminaria, konferencje i inne formy).

5. Inicjowanie społecznych akcji przeciwalkoholowych poprzez współdziałanie ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, TV, Internet), własne wydawnictwo, mające na celu uświadomienie społeczeństwu problematyki dotyczącej uzależnienia od alkoholu.

6. Organizuje pomoc w wychodzeniu z bezdomności.

7. Prowadzi aktywizację zawodową dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy.

8. Organizuje imprezy artystyczne oraz akcje charytatywne i pozyskuje środki finansowe dla realizacji celów Stowarzyszania.

9. Pozyskanie i przygotowanie obiektu, który będzie wykorzystany jako hostel dla osób bezdomnych, uzależnionych ofiar przemocy w rodzinie.

10. Badanie alkoholizmu (i innych uzależnień) jako choroby, jej skutków oraz opracowywanie i publikowanie danych z tych badań.

11. Organizowanie i finansowanie innowacyjnych programów i form pracy terapeutycznej, dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

12. Prowadzenie badań w zakresie przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

13. Przygotowywanie projektów aktów prawno-administracyjnych, zmierzających do zwalczania uzależnień i przedstawianie ich w formie wniosków władzom i organom administracji państwowej.

14. Prowadzi ścisłą współpracę z Pełnomocnikiem Wojewody Dolnośląskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnikami gmin w tym zakresie z terenu województwa dolnośląskiego i odpowiednimi placówkami Służby Zdrowia i Opieki Społecznej – krajowymi i zagranicznymi, zajmującymi się etiopatologią, leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych.

15. Podejmowanie działań zapobiegawczo – prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, zakażeniom HIV i STI.

16. Pomoc osobom o obniżonej sprawności fizycznej

i mentalnej w pełnym i równoprawnym uczestnictwie w życiu społecznym.

17. Wspieranie techniczne, organizacyjne, szkoleniowe i informacyjne innych organizacji pozarządowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych

§ 7.

Członkowie Stowarzyszenia są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłaszają swój akces do Stowarzyszenie i zostają przyjęte uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z uwagi na swoje walory etyczno – moralne i zawodowe.

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym,

b) brać udział w pracach Stowarzyszenia, używać jego odznak,

c) zgłaszać postulaty wobec władz Stowarzyszenia.

§ 9.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

a) przestrzeganie założeń statutu i jego postanowień,

b) realizowanie na co dzień i propagowanie idei trzeźwości w społeczeństwie,

c) wykonywanie sumiennie uchwał władz Stowarzyszenia,

d) opłacanie regularne składek członkowskich i innych zadeklarowanych świadczeń.

§ 10.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, które działają poprzez upełnomocnionego przedstawiciela.

§ 11.

Członkowie wspierający mają obowiązek:

a) przestrzegania postanowień Statutu,

b) udzielania pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań,

c) udzielania pomocy (finansowej, rzeczowej i innej) Stowarzyszeniu,

d) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych.

§ 12.

Członkowie wspierający mają:

a) prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia,

b) czynne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu.

§ 13.

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, którym taką godność nadało, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie. Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji założeń statutowych. Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych.

§ 14.

Członkostwo wygasa wskutek:

a) śmierci osoby fizycznej tub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,

b) wykluczenie członka Stowarzyszenia w trybie uchwały Zarządu, w związku z postawą sprzeczną z założeniami Statutu. Od decyzji wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które podejmuje ostateczną decyzję. Odwołanie należy złożyć do Zarządu w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu,

c) pisemnego zgłoszenia wystąpienia członka,

d) rozwiązania Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 16.

Kadencja władz, o których mowa w § 15 lit. b i c, trwa 4 lata.

§ 17.

Członek Stowarzyszenia piastujący mandat, o ile opuści bez usprawiedliwienia trzy kolejne posiedzenia, traci mandat.

Właściwe władze dokooptują zastępcę do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy ogólnej liczby członków. W razie równej liczby głosów, decyduje glos Przewodniczącego.

§ 19.

Władze stowarzyszenia mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce ustępujących w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby władz pochodzących z wyboru.

§ 20.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem decydującym – członkowie Stowarzyszenia;

b) z głosem doradczym – upoważnieni przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście, głos doradczy nie ma charakteru ważnego w głosowaniu.

§ 21.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo – wyborczy, a jego termin, miejsce odbywania i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia członków na miesiąc przed terminem zgromadzenia.

§ 22.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych i wspierających, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu, który winien zebrać się w terminie tygodniowym i ustalić termin i miejsce

Zgromadzenia z tym, że termin zwołania Zgromadzenia może być do dwóch tygodni.

§ 23.

Walne Zgromadzenie, które nie dojdzie do skutku w I terminie z powodu braku kworum, może podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w II terminie, tj. po upływie 30 minut od wyznaczonej dla I terminu godziny bez względu na liczbę obecnych.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej dla osób fizycznych i prawnych,

e) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną,

f) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

g) rozpatrywanie odwołań o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia,

h) zmiana statutu Stowarzyszenia i nadanie godności członka honorowego,

i) uchwalanie regulaminów, na podstawie których działają Władze Stowarzyszenia,

j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeńkrajowych i zagranicznych,

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 25.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 członków.

Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

3. Uchwały na posiedzeniach podejmowane są zwykłą większością głosów. Gdy występuje równość głosów decyduje głos Prezesa.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

d) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia,

e) uchwalanie projektu budżetu Stowarzyszenia i projektu wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,

f) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu z działalności Zarządu,

g) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz administrowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

i) ustalanie wielkości zatrudnienia i warunków pracy i płacy pracowników Stowarzyszenia,

j) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

k) przyjmowanie członków, prowadzenie ewidencji,pobieranie składek.

l) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

ł) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących na rzecz i w imieniu Stowarzyszenia działalność gospodarczą.

§ 27.

Na pierwszym swym zebraniu wyborczym, Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz od l do 3 członków Zarządu.

§ 28.

W razie potrzeby Zarząd może tworzyć Komisje, członkami tych komisji mogą być osoby spoza Zarządu, ale ich przewodniczący zostają członkami Zarządu.

§ 29.

Zebrania Zarządu winny odbywać się przynajmniej raz na dwa miesiące, na wniosek Prezesa Zarządu.

§ 30.

Z posiedzeń Zarządu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania.

§ 31.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Komisja wybiera przewodniczącego i sekretarza. Komisja kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia.

§ 32.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę przynajmniej raz do roku i składa sprawozdanie z tej kontroli, a także ewentualne wnioski i terminy do usunięcia uchybień. Sprawozdanie składane jest Walnemu Zgromadzeniu wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 33.

Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 33 a.

Członkowie Komisji Rewizyjnej :

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 34.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości

oraz fundusze.

§ 35.

Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z następujących źródeł:

a) wpisowe i składki członkowskie,

b) darowizny, spadki, zapisy oraz dochody z nawiązek orzeczonych przez sądy,

c) subwencji i dotacji,

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, lokat i papierów wartościowych,

f) dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

g) dochodów z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 36.

1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość wg obowiązujących przepisów.

2. Tryb i formy prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości ustala Zarząd Stowarzyszenia.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Dopuszcza się przechowywanie wpływów z bieżących składek członkowskich w kasie Stowarzyszenia.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 37.

Do ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw i zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest jednoosobowo Prezes Stowarzyszenia lub łącznie Wiceprezes i Skarbnik Stowarzyszenia.

§ 37a.

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu danej organizacji,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział V a

Działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 38.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na warunkach określonych w Ustawie o Stowarzyszeniach.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie przeznaczany na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 39

Zakres działalności gospodarczej może obejmować:

1. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i marketingu,

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, terapeutycznych, dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych lub rehabilitacyjnych,

3. Sprzedaż hurtowa i detaliczna niewyspecjalizowana artykułów spożywczych i przemysłowych,

4. Magazynowanie i przechowywanie towarów,

5. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

6. Zagospodarowywanie i obrót nieruchomościami,

7. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,

8. Wynajem powierzchni użytkowych,

9. Działalność rachunkowo-księgowa,

10. Badanie rynku i opinii publicznej,

11. Usługi sekretarskie,

12. Pośrednictwo pracy,

13. Reklama,

14. Sprzątanie i czyszczenie obiektów,

15. Prowadzenie placówek gastronomicznych w tym usługi kateringowe,

16. Usługi parkingowe w tym prowadzenie parkingów strzeżonych,

17. Usługi doradcze i szkoleniowe,

18. Usługi i roboty budowlane,

19. Handel materiałami budowlanymi,

20. Usługi informatyczne,

§ 40.

Organizacja działalności gospodarczej:

1.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

2. Zakłady są wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie środków własnych.

3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają jej Zarządowi.

4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje zarząd Stowarzyszenia.

5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem chyba, że Zarząd postanowi inaczej.

7. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Stowarzyszenia.

8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie

§ 41.

Zmiana Statutu lub rozwiązanie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętą większością dwóch trzecich uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 42.

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Koszty likwidacji będą pokrywane z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

*****

Regulamin Udzielania Pomocy Dla Członków Stowarzyszenia w Formie Dofinansowania.

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie Jesteś Sam” w ramach działalności statutowej udziela pomocy finansowej dla Członków Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia oraz niniejszym regulaminie. Pomoc finansowa udzielana jest w ramach zebranych w ciągu roku obrachunkowego składek członkowskich.

§ 1

Członek Stowarzyszenia będący w trudnej sytuacji materialnej może zwrócić się do Zarządu Stowarzyszenia z prośbą o pomoc celową polegającą na dofinansowaniu szczegółowo określonego wydatku.

§ 2

Dofinansowanie udzielone może być wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku.

§ 3

Wniosek o dofinansowanie obligatoryjnie winien zawierać:

– szczegółowo określony cel dofinansowania,

– opis aktualnej sytuacji finansowej zainteresowanego Członka Stowarzyszenia uzasadniający prośbę o dofinansowanie,

– oświadczenie o dochodach netto rodziny i ilości osób w rodzinie.

§ 4

Dofinansowanie nie przysługuje:

– osobie posiadającej zaległości w opłacaniu składek członkowskich,

– osobie, której dochód na jednego członka w rodzinie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przekracza kwotę uprawniającą do wypłaty zasiłku rodzinnego – 504 zł netto w 2010 r.,

– osobie palącej wyroby tytoniowe.

§ 5

Wnioski o dofinansowania rozpatrywane są w terminie 1-go miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku dla Zarządu na wspólnym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwoływanym przez Prezesa Stowarzyszenia.

§ 6

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§7

Decyzja jest ogłaszana bezzwłocznie zainteresowanemu oraz podawana do wiadomości na tablicy ogłoszeń.

§ 8

Na decyzję w sprawie dofinansowania przysługuje odwołanie, które będzie rozpatrzone w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

******